Logo Background RSS

Statics 2023

 • Πρόγραμμα Χωρικού Πλαισίου για σχεδίαση πολυώροφων κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Δομικό Χάλυβα, Δομική Ξυλεία, Φέρουσα Τοιχοποιϊα, ή Σύμμικτων Φορέων, με ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 2 (Οπλ. Σκυροδέματος) και ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8 (Αντισεισμικό), καθώς και EC0, ΕC1 (φορτίσεις), EC3 (χάλυβας), EC4 (σύμμεικτα), EC5 (δομική ξυλεία), EC6 (φέρουσα τοιχοποιία), Κανονισμός Επεμβάσεων (Καν.Επε.).

  Στην έκδοση 2020 έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στον Κανονισμό Επεμβάσεων (Καν.Επε.) κι επίσης έχουν προστεθεί αρκετές νέες ευκολίες.
  Προστέθηκε ο έλεγχος υφιστάμενης κατασκευής με της μέθοδο των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας.
  Προστέθηκε νέος τρόπος ενίσχυσης υποστυλωμάτων με μεταλλικό κλωβό.

  This image has an empty alt attribute; its file name is klovos-2.jpg

  Κανονισμοί: ΕΚΩΣ2000, ΕΑΚ2000, ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1959, 1984, ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ (0-8)
  Σταθερές, πλήρως παραμετροποιημένες, για τον καθορισμό όλων των χαρακτηριστικών σχεδίασης και υπολογισμού (υλικά, σεισμικές παράμετροι, έδαφος, οπλισμοί)
  Ανάγνωση dxf ξυλοτύπων από οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό πρόγραμμα και αυτόματη μετατροπή σε αρχείο δεδομένων Statics, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εισαγωγή στοιχείων.
  Περιγραφή στο AutoCAD υποστυλωμάτων, δοκών, ακμών (για μπαλκόνια, σκάλες, εσωτερικά φατνώματα) και αυτόματη αναγνώριση από το Statics.

  sxediasi-stathmis-2
  Απλούστατη και ταχύτατη περιγραφή ξυλοτύπων σε περίπτωση μη ύπαρξης ηλεκτρονικού αρχιτεκτονικού σχεδίου, χωρίς περιττά παράθυρα δεδομένων, που καθιστούν πολύπλοκη όχι μόνο τη διαδικασία εισαγωγής, αλλά και ενδεχόμενες εκ των υστέρων διορθώσεις.
  Περιγραφή οποιουδήποτε σχήματος στατικής κάτοψης, δηλ. μη κανονικές μορφής Γ, μορφής Τ, παράγωνες, κλπ, κάτι που σε άλλα προγράμματα καθιστά την επίλυση από δύσκολη (με πολλές απλοποιητικές παραδοχές) έως αδύνατη!

  Επιπροσθέτως εισαγωγή Σχεδίου ή Εικόνας ως υπόβαθρου (raster image) πάνω στο οποίο γίνεται η περιγραφή των ξυλοτύπων.

  .
  μεταφορά φορτίων πλακών σε δοκούς σύμφωνα με το DIN 1045
  Η μεταφορά των φορτίων των πλακών στις δοκούς γίνεται αυτόματα και σύμφωνα με το DIN 1045.
  .
  statics_03
  Περιγραφή Πυρήνων Κλιμακοστασίων/Ανελκυστήρων με μία διατομή!
  .
  Περιγραφή δοκών
  Περιγραφή Δοκών ορθογωνικής διατομής, Πλακοδοκών, Γ, Ζ,κλπ.
  .
  Περιγραφή Υποστηλωμάτων
  Περιγραφή οποιουδήποτε τύπου υποστυλωμάτων: Ορθογωνικών, κυκλικών, μορφής Γ ή Π (ασανσέρ) ή Τ, σύνθετων διατομών αποτελούμενων από απεριόριστο αριθμό ορθογωνικών υποστυλωμάτων
  .
  Παράμετροι Αναγνώρισης Κάτοψης
  Αναγνώριση φατνωμάτων, επίλυση πλακών, κατανομή φορτίων σε δοκούς, διαίρεση συνεχών δοκών, τελείως αυτόματη με μία μόνον επιλογήΠλάκες ειδικού τύπου: μεταλλικές, ξύλινες, σύμμικτες (μεταλλικές και μπετόν), δηλώνονται από τον χρήστη, και γίνεται αυτόματη κατανομή των φορτίων (κινητό, επικάλυψη, χιόνι, άνεμος) στις δοκούς από το πρόγραμμα, χωρίς να χρειάζονται τέτοια ειδικά φατνώματα να δηλωθούν ως κενά, και να δοθούν τα μεταβιβαζόμενα φορτία στις δοκούς από τον χρήστη, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε άλλα προγράμματα.
  Ευέλικτη διόρθωση, αλλαγή, διαγραφή, προσθήκη στοιχείων μετά την αρχική εισαγωγή, με αυτόματη επαναγνώριση του φορέα
  Φατνώματα ειδικού τύπου: μεταλλικά, ξύλινα, σύμμικτα μεταλλικά-μπετόν
  Περιγραφή οποιουδήποτε τύπου υποστυλωμάτων: Ορθογωνικών, κυκλικών, μορφής Γ ή Π (ασανσέρ) ή Τ, σύνθετων διατομών αποτελούμενων από απεριόριστο αριθμό ορθογωνικών υποστυλωμάτων.
  .
  Καμπύλα Υποστυλώματα
  Καμπύλα Υποστυλώματα
  Περιγραφή καμπύλων υποστυλωμάτων-τοιχείων, καμπύλων δοκών, καμπύλων ακμών Λοξά σε κάτοψη υποστυλώματα (υπό γωνία), κεκλιμμένα καθ’ ύψος υποστυλώματα, καμπύλα δοκάρια, καμπύλα τοιχεία υπογείων, καμπύλα μπαλκόνια, και η μοναδική στα ελληνικά στατικά προγράμματα δυνατότητα: καμπύλα υποστυλώματα (με υπολογισμό ακραίων κρυφο-υποστυλωμάτωνκαι σχεδίαση πλήρους λεπτομέρειας όπλισης του τοιχείο-υποστυλώματος).
  .
  Περιγραφή κεκλιμένων καθ' ύψος υποστυλωμάτων και υποστυλωμάτων μεταβλητής διατομής καθ' ύψος
  Περιγραφή κεκλιμένων καθ’ ύψος υποστυλωμάτων και υποστυλωμάτων μεταβλητής διατομής καθ’ ύψος
  .
  Περιγραφή πολλαπλών κεκλιμένων στεγών
  Περιγραφή πολλαπλών κεκλιμένων στεγών στην ίδια κάτοψη (με διαφορετικούς κορφιάδες, κλίσεις, περιγράμματα)
  .
  Ειδικές στατικές θεωρήσεις
  Ειδικές στατικές θεωρήσεις καθοριζόμενες από τον χρήστη:
  Αρθρώσεις σε άκρα Δοκών και Υποστυλωμάτων με ένα κλικ του mouse χωρίς επέμβαση σε μητρώα κόμβων, μελών, κλπ
  Εμμεσες Στηρίξεις Δοκών (ποια δοκός θέλουμε να πατάει σε ποια)
  διαφορετικές από αυτές που αυτόματα αναγνωρίζει το πρόγραμμα,
  Πρόσθεση κατακορύφων ή οριζοντίων φορτίων σε υποστυλώματα (πέραν των αναγνωριζόμενων από το πρόγραμμα),
  Ανισοσταθμίες Πλακών με σχεδίαση αντίστοιχης τομής στον ξυλότυπο, κ.α. – επεμβάσεις δυσχερείς ή αδύνατες σε άλλα στατικά προγ/τα.
  .
  Φορτίσεις
  Φορτίσεις και Συνδυασμοί φορτίσεων ειδικής μορφής:
  Θερμοκρασιακή (ομοιόμορφη μεταβολή σε όλο το κτίριο, ανά στάθμη, διαφορά εσωτ-εξωτ. ίνας, διαστασιολόγηση σε θερμοκρασία μόνο δοκών (και επιλεγμένου μήκους από το χρήστη) ή και υποστυλωμάτων ή και θεμελίων
  Χιόνι φορτίσεις κατά ΕC1
  Ανεμος (πλευρική, στις όψεις του κτιρίου, υφαρπαγή στέγης, με υπολογισμό των συντελεστών απάνεμης/υπήνεμης πλευράς, υποπίεσης)
  Εξαναγκασμένες Υποχωρήσεις και στροφές στηρίξεων.
  Ωθήσεις Γαιών (ηρεμίας-σεισμού) στα τοιχεία υπογείου
  .
  Πλήρεις Συνδιασμοί Φορτίσεων
  Συνδυασμοί φορτίσεων οριζόμενοι από τον χρήστη, πέραν των οριζόμενων από τους Κανονισμούς
  .
  Μετατροπή των περιμετρικών δοκών
  Αυτόματη μετατροπή των περιμετρικών δοκών υπογείου σε τοιχεία με μόνη την αλλαγή του ύψους τους (από όριο που καθορίζεται από το χρήστη) και ταυτόχρονη προσομοίωση τους με χιαστί άκαμπτα μέλη στο χωρικό πλαίσιο, καθώς και αυτόματη διαστασιολόγησή τους σε ωθήσεις γαιών (ηρεμίας, σεισμού).
  .
  Μεικτές Θεμελιώσεις
  Μικτές θεμελιώσεις:
  Πέδιλα με Συνδετ. Δοκούς, Κοινή Θεμελίωση 2 ή 3 υποστυλωμάτων στο ίδιο πέδιλο
  .
  Εύρεση Πεδιλοδοκού
  Πεδιλοδοκοί μεμονωμένες και Εσχάρα Πεδιλοδοκών
  Εύρεση Δείκτη Ελατηρίου Εδάφους για Πεδιλοδοκό κατά EC7
  Κοιτόστρωση (γενική ή τμηματική)
  Συνδυασμοί όλων των ανωτέρω τύπων θεμελίωσης στην ίδια στάθμη
  .
  Θεμελίωση σε διαφορετικές στάθμες
  Θεμελίωση σε διαφορετικές στάθμες
  .
  Περιγραφή Κλίσης Εδάφους
  Περιγραφή Κλίσης Εδάφους
  Η κλίση του εδάφους χρησιμεύει για τον ακριβέστερο υπολογισμό ωθήσεων γαιών (τοιχώματα υπογείων).
  .
  Εξιδανικεύσεις
  Μοντελοποίηση Ειδικής μορφής Φ.Ο. :
  Αυτόματη δημιουργία άκαμπτων μελών τοιχείων για την περίπτωση έκκεντρα εδραζόμενων δοκών πάνω σε αυτά.
  Πάκτωση της ανωδομής ή έδραση επί ελαστικών στηρίξεων, και επίλυση με σωστά αποτελέσματα
  Αυτόματη θεώρηση διαφραγματικής λειτουργίας πλάκας σε κατόψεις οπλ. Σκυροδέματος, και μη θεώρηση σε κατόψεις με φατνώματα ειδικού τύπου (ξύλινα μεταλλικά, κλπ).
  Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα διαφραγματικής λειτουργίας σε φατνώματα ειδικού τύπου (όπως για την περίπτωση σύμμικτων πλακών σκυροδέματος-χαλυβδόφυλλων)
  .
  Προσθήκη κύκλων
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Ταχύτατη επίλυση και διαστασιολόγηση σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ΕΚΩΣ2000, και του ΕΑΚ2000 (τροποπ. 2003)
  Αναλυτικά Τεύχη Αποτελεσμάτων με όλους τους απαιτούμενους από τους Κανονισμούς υπολογισμούς
  Αναλυτικότατες Προμετρήσεις : ανά στάθμη, ανά είδος στοιχείων (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, πέδιλα), κατάλογος οπλισμών ανά διάμετρο
  Απεικόνιση Αποτελεσμάτων στην οθόνη με δυνατότητα πλήρους Κειμενογράφου για τυχόν επεμβάσεις σε αυτά
  Αυτόματη παραγωγή ξυλοτύπων με δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας (χωρίς να απαιτείται Αutocad) μετακινήσεις, διαγραφές, εισαγωγή κειμένων, προσθήκη γραμμών, κύκλων, κλπ.
  Εναλλακτικά εξαγωγή Ξυλοτύπων στο AutoCAD.
  Ξυλότυποι με πίνακες διαστάσεων/οπλισμών για υποστυλώματα/δοκούς, καθώς και αναπτύγματα σε όψη δοκού με τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις (στηρίξεις, άνοιγμα)
  .
  Δυνατότητα αλλαγής των οπλισμών δοκών και ενημέρωση αποτελεσμάτων
  Δυνατότητα τροποποίησης των οπλισμών δοκών μέσα από φιλικό και εύχρηστο πλαίσιο διαλόγου και αυτόματη διαδικασία επανελέγχου όλων των σχετικών διατομών. Συγκεκριμένα, επαναληπτικά, πραγματοποιούνται οι εξής έλεγχοι:

  • έλεγχος τήρησης min-max ποσοστών οπλισμού δοκών.
  • αυτόματος επαναϋπολογισμός της ροπής αντοχής των δοκών.
  • Έλεγχος οριακής κατάστασης έναντι κάμψης και τέμνουσας των υποστυλωμάτων καθώς και ικανοτικός έλεγχος κόμβων.

  Γίνεται αυτόματη ενημέρωση των αποτελεσμάτων στα τεύχη της στατικής μελέτης και στη σχεδίαση των ξυλοτύπων.

  .
  Αναπτύγματα Οπλισμών
  Αναπτύγματα Οπλισμών & Κατάλογοι Οπλισμών
  .
  Κατάλογοι οπλισμών
  Οψη δοκού και τομές σε στηρίξεις, άνοιγμα. Δυνατότητα παραγωγής ενός μόνο αρχείου dxf για το σύνολο των δοκών ανά στάθμη και ανά μέλος.
  Κατάλογοι οπλισμών όλων των στοιχείων (πλακλων, δοκών, υποστυλωμάτων, θεμελίων), που συνοδεύονται από ακριβή αναλυτική προμέτρηση υλικών.
  Επικοινωνία με οποιοδήποτε πρόγραμμα Cad μέσω αρχείων τύπου dxf. Για τους χρήστες του ΑutoCAD παρέχεται δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης χρωμάτων, layers, γραμματοσειρών.
  .
  Διαγράμματα Δοκών
  Σχεδίαση διαγραμμάτων εντατικών μεγεθών δοκών ανά στάθμη για κάθε φόρτιση, για κάθε συνδυασμό φορτίσεων ή για την περιβάλουσα από όλους τους συνδυασμούς.
  .
  Σχεδίαση στο χώρο
  Σχεδίαση των διαγραμμάτων όλων των εντατικών μεγεθών δοκών και υποστυλωμάτων στο χώρο στο σύνολο του φορέα ή κατ’ επιλογήν στάθμης, για όλες τις ανεξάρτητες φορτίσεις ή συνδυασμούς φορτίσεων.
  .
  Παραμορφωμένος Φορέας - Αnimation
  Παραμορφωμένος Φορέας – Αnimation 3-διάστατη απεικόνιση χωρικού πλαιισίου με παραμορφώσεις από οποιονδήποτε συνδθασμό φόρτισης και κίνηση φορέα (animation)
  Το πλαίσιο διαλόγου επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή χρωματικής παλέτας, την περιστροφή του φορέα και τη μεγέθυνση- σμίκρυνση του μοντέλου.
  Τρισδιάστατη φωτορεαλιστική παρουσίαση (Render) του φορέα στο χώρο με σκοπό τον εποπτικό έλεγχο του φορέα από τον μελετητή
  .
  Εκτυπώσεις
  Εκτυπώσεις
  Εκτυπώσεις
  Παραμετροποιημένες και ολοκληρωμένες εκτυπώσεις που αξιοποιούν τις δυνατότητες πολλαπλής διαχείρισης αρχείων των Windows. Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε πολλαπλά ανοιχτά αρχεία αποτελεσμάτων, η αποθήκευση τυχόν αλλαγών, η κατ’ επιλογήν εκτύπωση αποτελεσμάτων.
  Αναλυτική παρουσίαση όλων των Αποτελεσμάτων στην οθόνη με δυνατότητα επέμβασης με πλήρη και ευέλικτο κειμενογράφο μέσα στα κείμενα των Αποτελεσμάτων.
  Διόρθωση οπλισμών και διαστάσεων όλων των στοιχείων με ταυτόχρονη ενημέρωση αποτελεσμάτων και σχεδίων Ξυλοτύπων.
  Εκτύπωση των αποτελεσμάτων (τεύχη στατικής μελέτης και σχέδια ξυλοτύπων) σε οποιονδήποτε προεγκατεστημένο εκτυπωτή με δυνατότητα επιλογής :
  των αποτελεσμάτων προς εκτύπωση
  (π.χ. συγκεκριμένων σταθμών μόνο)
  της ποιότητας εκτύπωσης (έγχρωμη-μονόχρωμη, υψηλής-χαμηλής ανάλυσης), των χρησιμοποιούμενων γραμματοσειρών (fixed fonts)
  αρίθμησης των σελίδων και πίνακα περιεχομένων εκτύπωση εξωφύλλου που ενημερώνεται αυτόματα από τις αρχικές σταθερές αποθήκευση των επιλογών εκτύπωσης σε αρχείο μορφής HTML που είναι δυνατό να μεταφερθεί και να τυπωθεί χωρίς την ταυτόχρονη χρήση hasp από το Internet Explorer, Word κ.α.
  H παραπάνω δυνατότητα κάνει εφικτή την προεπισκόπηση και των αρχείων που περιέχουν γραφικά. Π.χ. διαγράμματα δοκών-υποστυλωμάτων
  Προμετρήσεις Αναλυτικές προμετρήσεις ανά Στάθμη και ανά είδος στοιχείων σκυροδέματος (πλάκες, θεμέλια, δοκοί, υποστυλώματα). Ανάλυση οπλισμού ανά διάμετρο ράβδων.
  .
  Ελεγχος Υπάρχοντος - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
  Ελεγχος Υπάρχοντος – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)
  Ταχύτατη και πλήρως απλοποιημένη εποπτική περιγραφή του φέροντος οργανισμού και των υφιστάμενων οπλισμών με ακρίβεια.
  Έλεγχος υφιστάμενων διατομών και διαστασιολόγηση επισκευαζόμενων – ενισχυόμενων διατομών, με παραμετρικούς συντελεστές μονολιθικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των υλικών στη νέα διατομή.
  Δυνατότητες αποκατάστασης/ενίσχυσης με:

  1. Μανδύες αμφίπλευρους και μονόπλευρους έγχυτου σκυροδέματος.
  2. Μανδύες αμφίπλευρους και μονόπλευρους εκτοξευόμενου σκυροδέματος.
  3. Μεταλλικά ελάσματα
  4. Ινοπλισμένα Πολυμερή (ανθρακονήματα, υαλοϋφάσματα)

  Αυτόματη σχεδίαση ξυλοτύπου αποτύπωσης του υπάρχοντος φορέα, ξυλοτύπου αποτύπωσης βλαβών και ενισχύσεων.
  Αυτόματη σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων λεπτομερειών υποστυλωμάτων ενισχυόμενων με μανδύες.
  Κατασκευαστικές λεπτομέρειες για όλες τις περιπτώσεις ενίσχυσης δομικών στοιχείων.
  Αυτόματη ενημέρωση Τεχνικών Εκθέσεων από Δεδομένα-Αποτελέσματα, με προδιαγραφές του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

  .
  ΚΑΝ.ΕΠΕ.
  Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (Σ.Α.Δ.)
  το πρόγραμμα με βάση τα δεδομένα κάνει αυτόματα την κατάταξη σε Στάθμη Υψηλή, Ικανοποιητική, Ανεκτή
  Μελέτη Αποτίμησης Φέρουσας Ικανότητας υφιστάμενου:
  Υπολογίζονται οι δείκτες ανεπάρκειας λ των διατομών, και εκτυπώνεται πλήρες τεύχος μελέτης αποτίμησης.
  Υπολογισμός Συντελεστών Ασφαλείας Υλικών (§ 4.5, γc – σκυροδέματος, γs – χάλυβα) και Δράσεων (Φορτίων γg, γq – § 4.5.2)
  Προσδιορισμος Στάθμης Επιτελεστικότητας Φ. Ο. (§2.2.2 & Πιν. 2.1)
  Δείκτης Συμπεριφοράς q
  Με βάση την §4.6 του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ο ενιαίος δείκτης συμπεριφοράς (q*) προσδιορίζεται ανάλογα με τη Στάθμη Επιτελεστικότητας (Πιν. 4.1) για κανονικά ή για ψαθυρά συστήματα ή για πλάστιμα συστήματα, οι δε τιμές του q’ λαμβάνονται από τον Πιν. Σ. 4.4 (βάσει των Κανονισμών εποχής κατασκευής και της επιρροής τοιχοπληρώσεων)
  Ενημέρωση φάσματος Ευρωκώδικα 8
  Το q που υπολογίστηκε περνιέται αυτόματα στις Παραμέτρους Φάσματος του ΕΚ8, που θα χρησιμοποιηθούν στην επίλυση του φορέα, χωρίς να χρειάζεται να το κάνει ο μελετητής
  Συντελεστής σεισμικής δράσης γSd Προσομοιωμάτων Ανάλυσης και Ελέγχου που ορίζεται στην §4.5.1 , Πιν. Σ.4.2 και ενημερώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.
  .
  ΑΝΑΛΥΣΗ
  -Ελαστική Ισοδύναμη Στατική (§5.5.1) & Ελαστική Δυναμική (§5.6)
  Καθολικός Δείκτης συμπεριφοράς q, για επίλυση ολόκληρου του φορέα με ελαστική μέθοδο, με ενιαίο συντελ. σεισμ. συμπεριφοράς q, και έλεγχο των μελών με τα εντατικά μεγέθη που προκύπτουν.
  Τοπικοί δείκτες συμπεριφοράς m, για έλεγχο κάθε μέλους με τη διαίρεση των εντατικών του μεγεθών με τον τοπικό δείκτη κάθε μέλους. Γίνεται η σύγκριση του δείκτη πλαστιμότητας μd κάθε μέλους με τον απαιτούμενο (για όλο το δόμημα ή για τον κρίσιμο όροφο) μd (ή μθ,οριακό).
  Η Επίλυση-Διαστασιολόγηση γίνεται με Ευρωκώδικες (ΕΚ8 Αντισεισμικός) και υπολογίζει τα απαιτούμενα αντισεισμικά στοιχεία του κτιρίου, όπως την περίοδο της 1ης ιδιομορφής (Τx, Τy), την κανονικότητα σε κάτοψη και όψη, την στρεπτική ευαισθησία, το σύστημα αν είναι πλαισιωτό ή τοιχωματικό, και στη συνέχεια το Statics ενημερώνει αυτόματα τις Σταθερές Ευρωκωδίκων για να ξαναγίνει Επίλυση-Διαστασιολόγηση με τις νέες παραμέτρους.
  .
  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
  Υπολογίζονται για μανδύες σκυροδέματος, τα εντατικά μεγέθη και οι αντοχές στην διεπειφάνεια παλαιού-νέου σκυροδέματος, το απαιτούμενο πάχος και οι οπολισμοί και τα ανάλογα Bλήτρα και Aναρτήρες συγκόλλησς παλιαού-νέου οπλισμού.
  .
  Μεταλλικά Στοιχεία
  ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ
  Μεταλλικά Στοιχεία:
  Ευκολία περιγραφής και απλότητα διαχείρισης σύμμικτων φορέων (στην ίδια κάτοψη, ανάμικτα μεταλλικά και μπετονένια στοιχεία) τέτοιας ευκολίας που σπάνια συναντάται σε Λογισμικό Στατικών.
  Εισαγωγή φερόντων στοιχείων (στύλων-δοκών) ως μπετόν και μετατροπή τους σε μεταλλικά της διατομής των πρότυπων διατομών ή και δημιουργημένης από το χρήστη — μπορούμε να προσθέσουμε στον πίνακα μεταλλικών διατομών που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα όχι μόνον νέες απλές διατομές, αλλά και σύνθετες διατομές, σύνθετες σε κάτοψη και καθ’ ύψος).
  Μελη μεταβλητης διατομης
  Με μια επιλογή οι μεταλλικές διατομές μετατρέπονται σε μπετόν.
  Απλούστατη εισαγωγή σε κάτοψη των πλευρικών αντιανέμιων συνδέσμων (κατακόρυφων στο χώρο) καθώς και οριζόντιων αντιανέμιων συνδέσμων (στέγης)
  Καθορισμός οποιωνδήποτε τύπων συνδέσεων : κοχλιώσεις με ή χωρίς ενισχύσεις, συγκολλήσεις, με γωνιακά ελάσματα (για δοκό επί δοκού).
  Αυτόματη δήλωση αγκυρώσεων μεταλλικών στύλων στο μπετόν (στα πέδιλα ή σε υποκείμενη στάθμη σκυροδέματος).
  Θεμελίωση μεταλλικών στύλων όχι μόνον σε πέδιλα (όπως στα περισσότερα άλλα προγ/τα μεταλλικών, εξαιρουμένων κάποιων που δεν έχουν ούτε πέδιλα …) αλλά και με μοναδικές δυνατότητες σε Πεδιλοδοκούς ή εσχάρα πεδιλοδοκών, καθώς και σε κοιτόστρωση!
  Πλήρης διαστασιολόγηση με Ευρωκώδικα 3 και 4 μεταλλικών στύλων, δοκών, συνδέσμων ακαμψίας, συνδέσεων στοιχείων.
  Μεταλλικά Υποστυλώματα, μεταλλικές Δοκοί, Σύνδεσμοι Αντιανέμοι οριζόντιοι (στέγης) και κατακόρυφοι (πλευρικοί)
  .
  Συνδέσεις Μεταλλικών Μελών
  Διαστασιολόγηση με EC3 και σχεδίαση μεταλλικών συνδέσεων (σχέδια σε DXF)
  Συνδέσεις δοκών με στύλους :
  κοχλιώσεις, συγκολλήσεις, κομβοελάσματα
  δοκών με δοκούς (διατμητικές)
  αρθρώσεις με πείρο
  Υπολογισμος στηριξης ζυγωματος με την ενισχυση στηριξης
  Αγκυρώσεις μεταλλικών στύλων στο σκυρόδεμα (σε θεμέλια ή σε υποστ. Οπλ. Σκυρ. υποκείμενης στάθμης)
  .
  Σύμμικτοι Φορείς
  ΣΥΜΜΙΚΤΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (ΧΑΛΥΒΑ-ΜΠΕΤΟΝ) ΚΑΤΑ ΕC4
  Ευκολία περιγραφής και απλότητα διαχείρισης σύμμικτων φορέων (στην ίδια κάτοψη, ανάμικτα μεταλλικά και μπετονένια στοιχεία) τέτοια, που σπάνια συναντάται σε Λογισμικό Στατικών ακόμα και σε διεθνές επίπεδο! τραπεζοειδών χαλυβδόφυλλων
  .
  Σύμμικτες Πλάκες οπλ. Σκυροδέματος
  Σύμμικτες Πλάκες οπλ. Σκυροδέματος και Τραπεζοειδών χαλυβδόιφυλλων
  .
  Σύμμικτες Μεταλλικές Δοκοί
  Σύμμικτες Μεταλλικές Δοκοί συνεργαζόμενες με πλάκα οπλ. σκυροδέματος
  .
  Έλεγχος Σύμμικτων Υποστηλωμάτων
  Σύμμικτα Μεταλλικά Υποστυλώματα εγκιβωτισμένα σε οπλ. σκυρόδεμα
  Σύμμικτα Μεταλλικά Υποστυλώματα εγκιβωτισμένα σε οπλ. σκυρόδεμα
  .
  Φορείς Δομικής Ξυλείας
  ΦΟΡΕΙΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
  Σχεδίαση και διαστασιολόγηση κατά EC5 Ξύλινων Υποστυλωμάτων, Ξύλινων Δοκών, Ελεγχος ξύλινου πατώματος, Ελεγχος συνδέσεων ξύλου με ξύλο και ξύλου με μέταλλο
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
  Όπως και με τα μεταλλικά σύμμικτα, μπορούμε να έχουμε πολύ εύκολα μαζί στοιχεία μπετόν και ξύλινα (τα οποία δίνονται απλά ως μπετονένια και με μία επιλογή μετατρέπονται σε ξύλινα), καθώς διαστασιολόγηση για ξύλινα Ζευκτά Στέγης (ή και ημι-ζευκτά).
  Οι σύμμικτοι φορείς ξυλίνων-λιθοδομής-μπετόν είναι κάτι που μάλλον σπανίζει στο ελληνικό λογισμικό στατικών.
  Διαστασιολογήσεις ξύλινων στύλων, δοκών, συνδέσεων, και πατώματος κατά ΕC5.
  .
  Διαστασιολόγηση Στέγης
  Διαστασιολόγηση Στέγης
  Διαστασιολόγηση Στέγης
  Διαστασιολόγηση Στέγης

  ΞΥΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
  Διαστασιολόγηση κατά EC5 διατομών ζευκτών & ημι-ζευκτών
  (ορθοστάτες, στρωτήρες, διαγώνιοι, αμείβοντες, τεγίδες, επιτεγίδες, σανίδωμα), επικαθήμενων επί ξύλινων υποστυλωμάτων (τα οποία επίσης διαστασιολογούνται).
  Ποιότητες Δομικής Ξυλείας κατά EC5, και Φορτίσεις ανέμου, χιονιού κατά EC1.
  Δυνατότητα καθορισμού σημείων στηρίξεων, στατικού μοντέλου επίλυσης ζευκτών (ζευκτό αμφιπροέχον ή μονοπροέχον) και τεγίδων (με αρθρώσεις ή πακτώσεις).
  Σχεδίαση διαγραμμάτων φορτίσεων και εκτύπωση αναλυτικού τεύχους μελέτης και σχέδιου σε μορφή DXF.
  .
  Φέρουσα Τοιχοποιϊα
  ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ
  Υπολογισμός διατμητικών τοίχων απλής ή διαζωματικής τοιχοποιΐας (λιθοδομή, πλινθοδομή) σύμφωνα με τον EC6 και το Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής.
  Συνδυασμός φέρουσας τοιχοποιΐας και στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος (υποστυλωμάτων, δοκών, πεδίλων).
  Έλεγχοι διατομών έναντι θλίψης, κάμψης, λυγισμού. Έλεγχος απλότητας φορέα.
  Κατανομή φορτίων από πλάκες στους πεσσούς αυτόματα από το πρόγραμμα.
  Επίλυση μικτών φορέων Οπλ. Σκυροδέματος και Τοιχοποιϊας:
  Στην ίδια κάτοψη μπορούμε να περιγράψουμε πλάκες, δοκούς μπετόν, σενάζ τοιχοποιϊας, και υποστυλώματα μπετόν μαζί με πεσσούς.
  .
  Ενισχύσεις πεσσών φέρουσας τοιχοποιΐας
  Ενισχύσεις πεσσών φέρουσας τοιχοποιΐας με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος
  Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία με ενισχύσεις από μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος.
  Οι Μανδύες μπορεί να είναι σε 4, 3, 2, ή και σε 1 πλευρά του πεσσού.
  .
  Διαστασιολόγηση Βραχέως Προβόλου
  KONTΟΣ ΠΡΟΒΟΛΟΣ
  Με δεδομένες διαστάσεις κοντού προβόλου και εντατικά μεγέθη που δρουν επί αυτού, υπολογίζονται οι απαιτούμενοι οπλισμοί ανάρτησης και συνδετήρων.
  Επιπλέον, δημιουργείται σχέδιο dxf του κοντού προβόλου με τους οπλισμούς του
  .
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΞΟΝΙΚΗ ΚΑΜΨΗ
  .
  Στατική Ανάλυση Κελύφους εκ περιστροφής
  ΘΟΛΟΣ-ΚΕΛΥΦΟΣ
  Ανάλυση και διαστασιολόγηση σφαιρικών και κυλινδρικών κελυφών εκ περιστροφής, για τη στατική αντιμετώπιση τρούλλων, σιλό και δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα
  .
  Σχεδίαση Προεντεταμένης Δοκού
  ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΔΟΚΟΙ
  Μελέτη και σχεδίαση προεντεταμένης δοκού διατομής Ορθογωνικής ή Ταυ
  Περιγραφή Διαστάσεων, Υλικών, Τενόντων, Φορτίων στις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας.
  Υπολογισμός ροπών στην φάση κατασκευής και στη φάση λειτουργίας,
  Επιλογή συστήματος προέντασης (LOESINGER (VSL) ή MORANDI_M4 ), υπολογισμός απωλειών προέντασης, και συστολής ξήρανσης ανάλογα με το περιβάλλον.
  Υπολογισμός απαιτούμενου ύψους δοκού και απαιτούμενου εμβαδού τενόντων προέντασης Εκτύπωση μελέτης σε printer και σε HTML format
  .
  Θεμελίωση ΠασσάλωνΣχεδίαση Ομάδας Πασσάλων
  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
  (Υπολογισμός κατά EC7)
  Πάσσαλοι κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής, τύπου Αιχμής ή Τριβής, Έγχυτοι ή Εμπηγνυόμενοι,
  Ομάδα Πασσάλων (αποστάσεις μεταξύ πασσάλων, αριθμός στηλών και γραμμών).
  Ποιότητες Υλικών (οπλ. σκυρόδεμα, δομ. Χάλυβας, Ξυλεία)
  Εδαφικές στρώσεις (θέση, πάχος και χαρακτηριστικά των εδαφικών στρώσεων, καθώς και Υδροφόρο ορίζοντα).
  Υπολογισμός καθιζήσεων πασσαλομάδας Rs , τα εντατικά μεγέθη πασσαλομάδας για δεδομένο μητρώο φορτίσεων, στο οποίο μπορούμε να τροποποιήσουμε τα εντατικά μεγέθη σχεδιασμού για τις διάφορες φορτικές καταστάσεις που εφαρμόζονται στην κοιτόστρωση (στατικοί και σεισμικοί συνδυασμοί φορτίσεων).
  Έλεγχος καθίζησης κατά DIN1404, με βάση τον υπολογισμό της τάσης qc με μέτρηση CPT. Εμφανίζονται καμπύλες καθίζησης Rbκ, Rsκ και Rk.
  Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε από τη μελέτη στοιχεία όπως: Διαστάσεις (οπότε με βάση τις διαστάσεις της κοιτόστρωσης υπολογίζεται ο αριθμός και η απόσταση των πασσάλων), Έδαφος (δημιουργείται εδαφική στρώση με χαρακτηριστικά φ,c,γ αυτά που έχουμε δηλώσει στη μελέτη), Φορτία (δημιουργείται ξανά το μητρώο φόρτισης).
  Σχέδιο DXF με τα σχέδια πασσάλων και πασσαλομάδας.
  .
  Εγχειρίδιο Χρήσης Statics
  ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  Πλήρες εγχειρίδιο χρήσης,
  με έξυπνες υποδείξεις (tips) για ειδικά θέματα σχεδιασμού, αναλυτικά παραδείγματα,
  και θεωρητική τεκμηρίωση.Εκπαιδευτικό auto-play DVD
  με λεπτομερή παραδείγματα περιγραφής.Εκπαίδευση στα γραφεία μας ή στα γραφεία πελατών μας σε πραγματικές μελέτες τους.Δωρεάν ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ μέσω τηλεφώνου και μέσω διαδικτύου, σε θέματα Κανονισμών (Ευρωκωδίκων, Καν.Επε, κλπ) , Ελέγχων Πολεοδομίας, μόρφωσης στατικού φορέα.ΧΩΡΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
  ή ΑΛΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
  .
  Εποπτική απεικόνιση
  Eurocodes
  Αυτοματοποίηση υπολογισμών αντισεισμικών παραμέτρων EC8:

  • Aυτόματη αναγνώριση τοιχωμάτων και υπολογισμός λόγου όψεων τοιχωμάτων για προσδιορισμό kw
  • Υπολογισμός των μφ, qx, qy, qv
  • Υπολογισμός Κανονικότητας κτιρίου σε Οψη και Κάτοψη με βάση τη γεωμετρία σε ύψος και κάτοψη, και με βάση τους ελέγχους δυστρεψίας και λυγηρότητας
  • Εποπτική απεικόνιση κέντρου μάζας και κέντρου δυστρεψίας, κύκλου αδράνειας, έλλειψης δυστρεψίας, και οριακού τετραγώνου (0.3rx,0.3ry)
  • Αυτόματη αναγνώριση τοιχοπληρώσεων και υπολογισμός μείωσής τους για προσαύξηση τέμνουσας Pilotis
  .
  Συνδυασμοί με Δυσμενείς ΦορτίσειςΣυνδυασμοί με Δυσμενείς Φορτίσεις
  Συνδυασμοί με Δυσμενείς Φορτίσεις Μονίμων, Κινητών Φορτίων στα ανοίγματα δοκών
  .
  Ανακατανομή Ροπών για εξομάλυνση οπλισμού δοκών
  Ανακατανομή Ροπών για εξομάλυνση οπλισμού δοκών
  .
  Έλεγχοι κόμβων
  Πλήρεις και Αναλυτικές Διαστασιολογήσεις EC2, EC8 για κτίρια ΚΠΜ, ΚΠΥ:
  Υπολογισμός ποσοστών οπλισμών δοκών
  Έλεγχος συνάφειας κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων
  Ικανοτικός έλεγχος ροπών κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων και αυτόματος υπολογισμός ικανοτικών τεμνουσών από ΣΜRb/ΣΜRc
  .
  Διαγράμματα Τοιχείων
  Διαγράμματα περιβάλλουσας ροπών-τεμνουσών τοιχωμάτων
  .
  Έλεγχος διάτμησης κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων ΚΠΥ
  Έλεγχοι διάτμησης & περίσφιγξης υποστυλωμάτων/τοιχωμάτων
  Έλεγχος διάτμησης κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων ΚΠΥ
  .
  Έλεγχοι επιρροής τοιχοπληρώσεων σε υποστυλώματα με αυτόματο υπολογισμό λοξού θλιπτήρα
  Έλεγχοι επιρροής τοιχοπληρώσεων σε υποστυλώματα με αυτόματο υπολογισμό λοξού θλιπτήρα
  .
  Μονόπλευρη τοιχοπλήρωση
  Μονόπλευρη τοιχοπλήρωση ή διακοπή τοίχου καθ’ ύψος με αυτόματη αναγνώριση από τη σχεδίασή τους στην κάτοψη
  .
  Push Over Analysis
  Push Over Analysis
  Ακριβής Υπολογισμός αu/a1
  Απεικόνιση στο χωρικό πλαίσιο της δημιουργίας αρθρώσεων μέχρι την τελική κατάρρευση
  .
  eurocodes
  Εγχειρίδιο Οδηγιών Ευρωκωδίκων και Εφαρμογής τους στο Statics
  .