Logo Background RSS

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ STATICS

 • Το Statics, σε σχέση με άλλα ελληνικά στατικά πακέτα, παραμένει ασυναγώνιστο τόσο σε δυνατότητες περιγραφής όσο και σε αποτελέσματα.

  • Ταχύτερη και πιο ευέλικτη περιγραφή ξυλοτύπων χωρίς περιττά παράθυρα δεδομένων, που καθιστούν πολύπλοκη όχι μόνο τη διαδικασία εισαγωγής, αλλά και ενδεχόμενες εκ των υστέρων διορθώσεις
  • Ένα μοναδικό και αποκλειστικό εργαλείο που κανένα άλλο στατικό πρόγραμμα δεν διαθέτει: η Αυτόματη Αναγνώριση Φατνωμάτων – μόνο από τις δοκούς ή γραμμές (μπαλκονιών, κλιμακ/σίου κλπ) που τα περικλείουν – και επίλυση των πλακών με ταυτόχρονη κατανομή των φορτίων τους στις δοκούς και υποστυλώματα, καθώς και διαίρεση των συνεχών δοκών στα επί μέρους ανοίγματα. Όλα αυτά με ένα κλικ του mouse! Για κάθε αλλαγή σε δοκούς, προβόλους, πλάκες, γίνεται εκ νέου αυτόματη αναγνώριση με ένα κλικ, χωρίς να ξαναδείχνουμε τα νέα όρια των πλακών, όπως απαιτείται σε άλλα προγράμματα
  • Πλάκες ειδικού τύπου: μεταλλικές, ξύλινες, σύμμικτες (μεταλλικές και μπετόν), δηλώνονται από τον χρήστη, και γίνεται αυτόματη κατανομή των φορτίων (κινητό, επικάλυψη, χιόνι, άνεμος) στις δοκούς από το πρόγραμμα, χωρίς να χρειάζονται τέτοια ειδικά φατνώματα να δηλωθούν ως κενά, και να δοθούν τα μεταβιβαζόμενα φορτία στις δοκούς από τον χρήστη, όπως είναι η συνήθης διαδικασία σε άλλα προγ/τα
  • Περιγραφή οποιουδήποτε σχήματος στατικής κάτοψης, δηλ. μη κανονικές μορφής Γ, μορφής Τ, παράγωνες, κλπ, κάτι που σε άλλα προγράμματα καθιστά την επίλυση από δύσκολη (με πολλές απλοποιητικές παραδοχές) έως αδύνατη!
  • Λοξά σε κάτοψη υποστυλώματα (υπό γωνία), κεκλιμμένα καθ’ ύψος υποστυλώματα, καμπύλα δοκάρια, καμπύλα τοιχεία υπογείων, καμπύλα μπαλκόνια, και η μοναδική στα ελληνικά στατικά προγράμματα δυνατότητα: καμπύλα υποστυλώματα (με υπολογισμό ακραίων κρυφοκολωνών και σχεδίαση πλήρους λεπτομέρειας όπλισης του τοιχείου-υποστυλώματος)
  • Ειδικές στατικές απαιτήσεις του χρήστη: αρθρώσεις στα άκρα δοκών και υποστυλωμάτων με ένα κλικ του mouse χωρίς επέμβαση σε μητρώα κόμβων, μελών, κλπ (όπως σε άλλα προγ/τα), αλλαγή των στηρίξεων των πλακών, δήλωση των έμμεσων στηρίξεων δοκών (ποια δοκός θέλουμε να πατάει σε ποια) διαφορετικών από αυτές που αυτόματα αναγνωρίζει το πρόγραμμα…επεμβάσεις δυσχερείς ή αδύνατες σε άλλα στατικά προγ/τα
  • Αυτόματη μετατροπή των περιμετρικών δοκών σε τοιχεία υπογείου, με μόνη την αλλαγή του ύψους τους (από όριο που καθορίζεται από το χρήστη) και ταυτόχρονη προσομοίωση τους με χιαστί άκαμπτα μέλη στο χωρικό πλαίσιο, καθώς και αυτόματη διαστασιολόγησή τους σε ωθήσεις γαιών (ηρεμίας, σεισμού). Ευκολίες που μόνο στο Statics μπορούμε να συναντήσουμε
  • Μοντελοποίηση Ειδικής μορφής Φ.Ο. :
   • Αυτόματη δημιουργία άκαμπτων μελών τοιχείων για την περίπτωση έκκεντρα εδραζόμενων δοκών πάνω σε αυτά
   • Πάκτωση της ανωδομής ή έδραση επί ελαστικών στηρίξεων, και επίλυση με σωστά αποτελέσματα (όπως σε κάποια άλλα προγ/τα …)
   • Αυτόματη θεώρηση διαφραγματικής λειτουργίας πλάκας σε κατόψεις οπλ. Σκυροδέματος, και μη θεώρηση σε κατόψεις με φατνώματα ειδικού τύπου (ξύλινα μεταλλικά, κλπ). Παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα διαφραγματικής λειτουργίας σε φατνώματα ειδικού τύπου (όπως για την περίπτωση σύμμικτων πλακών σκυροδέματος-χαλυβδόφυλλων)
  • Μικτές θεμελιώσεις : 2 ή 3 υποστυλώματα ή τοιχώματα σε κοινό πέδιλο, θεμελίωση που συμπεριλαμβάνει στην ίδια κάτοψη πέδιλα, πεδιλοδοκούς και κοιτόστρωση τμηματική, θεμελίωση σε πολλές στάθμες.Σε άλλα προγράμματα κάτι τέτοιο ή είναι αδύνατο, ή κι αν είναι δυνατό, δίνει λάθος αποτελέσματα…
  • Φορτίσεις και Συνδυασμοί φορτίσεων ειδικής μορφής: με απλή δήλωση στις Σταθερές λαμβάνονται αυτόματα από το πρόγραμμα η Φόρτιση Χιονιού, Φόρτιση Ανέμου (με υπολογισμό των συντελεστών απάνεμης/υπήνεμης πλευράς, υποπίεσης) και αυτόματη αναγωγή του φορτίου των επιφανειών στους κόμβους του χωρικού πλαισίου. Θερμοκρασιακές φορτίσεις: ομοιόμορφη μεταβολή καθώς και διαφορική θέρμανση άνω και κάτω ίνας. Διαστασιολόγηση των εντατικών μεγεθών από θερμοκρασιακή φόρτιση όχι μόνο των δοκών, αλλά και των υποστυλωμάτων και των θεμελίων. Εξαναγκασμένες Υποχωρήσεις και στροφές στηρίξεων. Πράγματα που δύσκολα συναντάμε σε άλλα προγ/τα, μάλιστα να δίνονται τόσο εύκολα και να λύνονται τόσο σωστά
  • Ταχύτατη επίλυση και διαστασιολόγηση (2-3 λεπτά για μια πολυκατοικία λυμένη με Δυναμικη Ανάλυση)
  • Αυτόματη παραγωγή ξυλοτύπων με πίνακες διαστάσεων/οπλισμών για υποστυλώματα και δοκούς, καθώς και αναπτύγματα σε όψη δοκού και τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις (στηρίξεις, άνοιγμα), μοναδική σχεδίαση τομής σε πλάκα, δοκό, σε ολόκληρο όροφο και σε όλο το κτίριο, ακόμα και σε περιπτώσεις σύμμικτων κτιρίων (μεταλλική ανωδομή, υπόγειο οπλ.σκυροδέματος), με απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια όχι μόνο στα στοιχεία μπετόν, αλλά και στις μεταλλικές διατομές (όπου δείχνονται ακόμη και οι κατακόρυφοι αντιανέμιοι σύνδεσμοι)!
  • Ξυλότυποι με πλήρη επεξεργασία (μετακινήσεις, αλλαγές κειμένων, προσθήκη σχολίων, γραμμών, κύκλων, κλπ) χωρίς τη χρήση του Αutocad, όπως απαιτούν σχεδόν όλα τα άλλα προγράμματα


  Ελεγχος Υπάρχοντος και Ενισχύσεις Οπλ. Σκυροδέματος

  Διαδικασίες που σπάνια ή καθόλου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν σε άλλα προγ/τα:

  • Απλούστατη Εισαγωγή υπάρχοντος με διαστάσεις και οπλισμό στύλων (κύριο, κατασκευαστικό, συνδετήρες), δοκών (ανοίγματος, στηρίξεων), πλακών (ανοίγματος και στηρίξεων) και πεδίλων (διαστάσεων και ύψους)
  • Επίλυση με Κανονισμό 1959 και 1984
  • Μανδύες Σκυροδέματος με απλούστατη εισαγωγή και τροποποίησή τους για δημιουργία μανδυών σε 3 ή και σε 2 πλευρές της κολώνας (μορφής Π ή Γ).
  • Ενίσχυση και με λάμες και με ανθρακονήματα, κλπ
  • Προσθήκη νέων στοιχείων και μάλιστα νέου υποστυλώματος σε επαφή με παλαιό και ανεξάρτητη διαστασιολόγησή τους : του νέου ως νέου στοιχείου και του υπάρχοντος ως παλαιού με παλαιό κανονισμό. Ακόμη και σε υποστύλωμα μορφής L μπορεί να προστεθεί νέο ορθογώνιο (ή μανδύας) στο ένα μόνο σκέλος του
  • Εκτυπώσεις και Ξυλότυποι με διάκριση παλαιών και νέων στοιχείων (στον έλεγχο υπάρχοντος τυπώνονται αναλυτικά και σχεδιάζονται μόνον τα παλαιά, ενώ στον υπολογισμό νέων μόνον τα νέα)


  Μεταλλικά Στοιχεία

  • Ευκολία περιγραφής και απλότητα διαχείρισης σύμμικτων φορέων (στην ίδια κάτοψη, ανάμικτα μεταλλικά και μπετονένια στοιχεία) τέτοια, που σπάνια συναντάται σε Λογισμικό Στατικών ακόμα και σε διεθνές επίπεδο!
  • Εισαγωγή φερόντων στοιχείων (στύλων-δοκών) ως μπετόν και μετατροπή τους σε μεταλλικά της διατομής των πρότυπων διατομών ή και δημιουργημένης από το χρήστη — μπορούμε να προσθέσουμε στον πίνακα μεταλλικών διατομών που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα όχι μόνον νέες απλές διατομές, αλλά και σύνθετες διατομές, σύνθετες σε κάτοψη και καθ’ ύψος)
  • Επίσης, με ένα κλικ του mouse οι μεταλλικές διατομές μετατρέπονται σε μπετόν
  • Απλούστατη εισαγωγή σε κάτοψη των πλευρικών αντιανέμιων συνδέσμων (κατακόρυφων στο χώρο) καθώς και οριζόντιων αντιανέμιων συνδέσμων (στέγης)
  • Καθορισμός οποιονδήποτε τύπων συνδέσεων : κοχλιώσεις με ή χωρίς ενισχύσεις, συγκολλήσεις, με γωνιακά ελάσματα (για δοκό επί δοκού)
  • Αυτόματη δήλωση αγκυρώσεων μεταλλικών στύλων στο μπετόν (στα πέδιλα ή σε υποκείμενη στάθμη σκυροδέματος)
  • Θεμελίωση μεταλλικών στύλων όχι μόνον σε πέδιλα (όπως στα περισσότερα άλλα προγ/τα μεταλλικών, εξαιρουμένων κάποιων που δεν έχουν ούτε πέδιλα …) αλλά και με μοναδικές δυνατότητες σε Πεδιλοδοκούς ή εσχάρα πεδιλοδοκών, καθώς και σε κοιτόστρωση!
  • Πλήρης διαστασιολόγηση με Ευρωκώδικα 3 και 4 μεταλλικών στύλων, δοκών, συνδέσμων ακαμψίας, συνδέσεων στοιχείων


  Ξύλινα Στοιχεία

  • Όπως και με τα μεταλλικά σύμμικτα, μπορούμε να έχουμε πολύ εύκολα μαζί στοιχεία μπετόν και ξύλινα (τα οποία δίνονται απλά ως μπετονένια και με μία επιλογή μετατρέπονται σε ξύλινα), καθώς διαστασιολόγηση για ξύλινα Ζευκτά Στέγης (ή και ημι-ζευκτά)
  • Οι σύμμικτοι φορείς ξυλίνων-λιθοδομής-μπετόν είναι κάτι που μάλλον σπανίζει στο ελληνικό λογισμικό στατικών
  • Διαστασιολογήσεις ξύλινων στύλων, δοκών, συνδέσεων, και πατώματος κατά ΕC5.


  Φέρουσα Τοιχοποιΐα

  • Κτίρια με πεσσούς λιθοδομής ή πλινθοδομής, περιγραφόμενους ως ορθογώνια, με διαφορετική διάσταση και θέση σε υπερκείμενους ορόφους (αν και δεν συνιστάται κάτι τέτοιο) αντιμετωπίζονται με μεγάλη άνεση από το Statics, πράγμα που δεν συμβαίνει με άλλα προγ/τα φερ. Τοιχοποιϊας.
  • Κατανομή φορτίων από πλάκες στους πεσσούς αυτόματα από το πρόγραμμα.
  • Επίλυση μικτών φορέων Οπλ. Σκυροδέματος και Τοιχοποιϊας:
   στην ίδια κάτοψη μπορούμε να περιγράψουμε πλάκες, δοκούς μπετόν, σενάζ τοιχοποιϊας, και υποστυλώματα μπετόν μαζί με πεσσούς, και το κυριότερο, να λύνονται σωστά!


  Προστασία του Χρήστη από λανθασμένες επιλογές

  Το Statics προστατεύει τον χρήστη από :

  • Λάθη περιγραφής του φορέα (π.χ. υποστύλωμα που έχει δοθεί σε άλλη θέση στην υποκείμενη στάθμη) βγάζοντας όχι μόνο μήνυμα λάθους, αλλά και προσδιορίζοντας επακριβώς το λανθασμένο σημείο (π.χ. υποστύλωμα 5 Στάθμης 3 δεν πατάει πουθενά)
  • Ελλείψεις στατικής επάρκειας, πριν την επίλυση (προδιαστασιολόγηση στύλων από θλίψη στατικών φορτίων, προέλεγχος κοιτόστρωσης, προέλεγχος επάρκειας τοιχωμάτων, κλπ), και μετά την επίλυση, όπου προκύπτει ανεπάρκεια διαστάσεων υποστυλωμάτων, δοκών, υπερβάσεις τάσεων εδάφους, προτείνοντας ταυτόχρονα τις διαστάσεις που πρέπει να δοθούν


  Επιστημονική επάρκεια και αξιοπιστία

  • Πέραν της ακρίβειας των υπολογισμών των εντατικών μεγεθών, όπως προκύπτουν από τη δυναμική ανάλυση του πλήρους χωρικού μοντέλου (με 6 βαθμούς ελευθερίας ανά κόμβο και συγκέντρωση των μαζών των ορόφων ανά στάθμη), το Statics εφαρμόζει κατά τη διαστασιολόγηση όλους τους τύπους του ΕΚΩΣ και ΕΑΚ (και ΕC3, EC4, EC5, EC6, EC8 για άλλα υλικά) καθώς και τις κατασκευαστικές διατάξεις, όντας ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές Κανονισμών (κοντό υποστύλωμα, νέος χάλυβας Β500C, κλπ).
  • Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του Statics επαληθεύεται από τις χιλιάδες χρήστες του στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τον όγκο των στατικών μελετών (που σύμφωνα με κάποιες ανεπίσημες εκτιμήσεις αγγίζει το 50% των συνολικών μελετών), τους ελέγχους όλων των Πολεοδομιών Γραφείων, και την δοκιμή του μέσα στο χρόνο, στην 20ετή πορεία του (1988-2008).